fbpx
Skip to main content

Jeugdmissie en -visie

Missie

DSC 0745 2De jeugdwerking moet een centrale plaats in het sportieve beleid van VC E. Houtem innemen. VC E. Houtem wenst jeugdspelers uit Sint‐Lievens‐Houtem en omstreken een gezond en ontspannend alternatief aan te bieden als vrijetijdsbesteding en hen alle mogelijke kansen te geven om zich als voetballer en mens voluit te ontwikkelen. De doorstroming van zoveel mogelijk talentvolle eigen jeugdspelers naar het eerste elftal is een prioritaire doelstelling van onze jeugdopleiding. Dit wordt nagestreefd door de spelers technisch, tactisch, fysiek en mentaal voor te bereiden als voetballer. De club is ervan overtuigd dat wie zich tijdens zijn jeugd verdienstelijk maakt als sporter, een belangrijke meerwaarde realiseert voor zichzelf en voor de maatschappij waarin hij later terecht komt. VC E.Houtem is en blijft een familieclub waar iedereen zich thuis moet voelen. Onze jeugdopleiding en haar entourage is gebaseerd op vrijwilligers met clubgevoel. Elke club is maar zo gezond als de basis waarop ze gebouwd is. Daarom wensen wij met alle betrokkenen te streven naar een zo sterk mogelijk band met "onze" club.

De waarden sportiviteit, vriendschap, solidariteit en respect zijn belangrijke begrippen binnen onze jeugdopleiding.

Visie

VC E. Houtem wenst in eerste instantie zijn jeugdspelers technisch, tactisch, fysisch en mentaal klaar te stomen voor provinciaal jeugdvoetbal en vervolgens voor een zo verregaand mogelijke voetbalcarrière. De jeugdverantwoordelijken waken erover dat de trainers een opleiding samenstellen met deze visie in het achterhoofd en aangepast per leeftijdscategorie. Om vorm te geven aan de vooropgestelde missie van de club is de betrachting om jaarlijks minstens twee jeugdspelers te laten doorstromen naar de A‐ of B‐kern. 

Sportief

De club streeft naar een zo optimaal mogelijke begeleiding met behoud van spelvreugde en een goede organisatie van de jeugdwerking. Daarvoor worden zo hoog mogelijk opgeleide en gemotiveerde voetbaltrainers aangetrokken. Het uitgangspunt voor de trainers is een herkenbare aanvallende voetbalstijl van waaruit vorm gegeven wordt aan de missie en de visie van de club. Onze club is ambitieus en wil zich steeds verbeteren, zowel op sportief als op organisatorisch vlak. De jeugdspeler en zijn opleiding staan centraal:

 • de jeugdvoetbalopleiding heeft voorrang op het wedstrijdresultaat;
 • een positieve coaching gericht op de meegegeven taken staat voorop, geen prestatiegerichte coaching;
 • we geven de spelers bouwstenen (o.a. basistechnieken, controle, passing, ...) die ze moeten leren toepassen in wedstrijden;
 • elke speler moet spelen op een niveau waar hij zich nog kan verbeteren. Indien nodig moet hij hiervoor in samenspraak doorgeschoven worden naar een oudere categorie. Dit gebeurt louter op basis van sportieve criteria;
 • de nadruk ligt op de opbouw van achteruit via technisch verzorgd zonevoetbal;
 • openstaan voor en steunen van de creativiteit en individuele actie van de jeugdspeler. Hij moet de ruimte krijgen om zelf situaties te leren herkennen en zelfstandig (de juiste) beslissingen leren nemen;
 • spelers moeten gelijke speelkansen krijgen, maar rekening houdend met trainingsingesteldheid, aanwezigheid en inzet;
 • jeugdvoetbal is een samenspel van goede en minder goede spelers.

In de begeleiding van de spelers wegen de belangen van de trainer niet op tegen deze van de speler of de spelersgroep.

In onze opleiding streven we ernaar om spelers te vormen zodat ze  volgende eigenschappen bezitten:

 • Techniek: de vaardigheden die nodig zijn om het spel te kunnen spelen en creatieve oplossingen te vinden;
 • Inzicht: het inzicht in het spel is nodig om te begrijpen welke acties ondernomen moeten worden of juist niet en is vooral afhankelijk van ervaring (herkennen van bepaalde situaties) en spelintelligentie;
 • Communicatie: tijdens het spel moet er gecommuniceerd worden met iedereen die bij het spel betrokken is (medespelers, tegenspelers, coach, scheidsrechter,...) en dit zowel verbaal als nonverbaal;
 • Snelheid: zowel de snelheid van handelen als de pure loopsnelheid en coördinatie. De spelers moeten bereid zijn alle elementen te verbeteren. Dit zal gebeuren door gerichte training

Extrasportief

Het is erg belangrijk dat de spelers zich thuis voelen in de club en er met plezier naartoe komen. Dit geldt zowel voor hun trainingen, hun wedstrijden, de wedstrijden van het eerste elftal als voor andere clubactiviteiten. Wij geloven dat dit zijn oorsprong vindt in een correcte behandeling van de spelers, gekoppeld aan duidelijke afspraken en regels. Minstens even belangrijk is dat ook de ouders en andere betrokkenen zich thuis voelen in de vereniging. Ouders moeten zich betrokken voelen en moeten ook een vertrouwensgevoel hebben in de richting van de club. Ze vertrouwen hun kinderen ten slotte toe aan personen die hun kinderen voor een stuk zullen vormen. VC E. Houtem moet zijn jeugdspelers dan ook op een gedegen manier opvoeden. Een goed contact
met de ouders staat daarin centraal. Zij spelen een belangrijke rol om hun kinderen te stimuleren, aan te moedigen en hun aanwezigheid te optimaliseren. VC E. Houtem wil naast de voetbalopleiding haar jeugdspelers eveneens een sociaal en pedagogisch
verantwoorde opvoeding geven. Daartoe zal de club trachten zijn jeugdspelers de juiste opvoedende en ethische waarden bijbrengen door:

 • Orde, tucht en zelfdiscipline aan te leren;
 • Luisterbereidheid en persoonlijkheid te ontwikkelen;
 • om te leren gaan met fair‐play;
 • pedagogisch verantwoorde begeleiding door de trainers aan te bieden;
 • sturen en bijsturen via het huishoudelijk reglement, waarmee u zich akkoord verklaart bij
 • het betalen van het jaarlijks lidgeld.

Hierbij staat de combinatie voetbal en studies centraal. Schoolopleiding heeft steeds voorrang op de voetbalopleiding! Dit is vooral belangrijk voor de personen zelf in hun groei naar volwassenheid. Op dat vlak vormen wij een verlengstuk, een toegevoegde waarde van hetgeen de spelers meekrijgen van de ouders en van school. Van onze vereniging kan niet verwacht worden dat het hierin de stuwende kracht is. Daarnaast zijn deze waarden en normen ook belangrijk voor de club. De club streeft naar een positief imago en dit imago wordt enorm beïnvloed door de manier waarop spelers, zowel individueel als in groep, zich gedragen naar de buitenwereld toe. Dit zowel op het terrein als ernaast, bij wedstrijden, trainingen, clubactiviteiten enz...