fbpx
Skip to main content

Clubreglement Jeugd VC Eendracht Houtem

Algemene afspraken

Alle hieronder beschreven regels worden strikt opgevolgd door de spelers tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de trainer of afgevaardigde. Trainers en/of afgevaardigden kunnen eveneens regels toevoegen per ploeg, mits goedkeuring van de jeugdverantwoordelijke.

 • De speler betaalt voor de afgesproken datum zijn lidgeld. Bij het niet nakomen van deze afspraak, wordt hij niet toegelaten tot de trainingen en wedstrijden.
 • Het betalen van het lidgeld geeft geen garantie tot het spelen van wedstrijden. De deelname is een beloning voor de inspanningen tijdens de trainingen, eigen kwaliteiten en respect voor medespelers, begeleiders en materiaal.
 • Geef steeds elke wijziging in je gegevens (adres, telefoonnummer, ...) door aan de trainer die het dan bezorgt aan de jeugdverantwoordelijke.
 • De speler engageert zich om aanwezig te zijn op iedere training. Spelers die omwille van studies of werkomstandigheden niet kunnen trainen bespreken dit met de trainer. Indien er zonder aanvaardbare reden niet getraind wordt, geldt in principe de regel: niet trainen is niet spelen.
 • Studies hebben altijd voorrang op het voetbal. Dit kan een argument zijn om een training over te slaan. Gelieve de trainer steeds tijdig te verwittigen indien je hierdoor niet kan trainen/spelen.
 • We streven naar een optimale sfeer binnen een groep. Negatieve of racistische uitlatingen zullen niet getolereerd worden.
 • Als er meningsverschillen zijn op sportief vlak kan de speler contact opnemen met de trainer, jeugdverantwoordelijke of in laatste instantie met het bestuur. Vanaf U15 wordt er rechtstreeks gepraat met de speler. Voor de andere jeugdcategorieën verlopen de contacten via de ouders.
 • Sportieve beslissingen en sancties worden uitgesproken door de jeugdverantwoordelijke in samenspraak met de trainer. Ze brengen het bestuur ervan op de hoogte.
 • Spelers die niet akkoord gaan met de manier van werken, of vaststellen dat de trainer in gebreke blijft wat betreft de visie, hebben het recht er op te reageren, op een gepaste wijze en via de juiste weg (jeugdverantwoordelijke).
 • Spelers die in gebreke blijven wat betreft de naleving van de afspraken, krijgen in eerste instantie een waarschuwing die kan leiden tot een sanctie.
 • De speler verzorgt optimaal zijn uitrusting en sportmateriaal: wedstrijduitrusting steeds netjes gewassen; poetsen en onderhouden van zijn voetbalschoenen, die tot en met U13 voorzien zijn van vaste studs; signaleert aan de trainer als zijn trainingsbal (enkel deze bal die de speler uitgereikt krijgt door de club) verdwenen is; bij verlies van zijn bal is hij verplicht een nieuwe aan te kopen bij de club, enkel deze bal wordt gebruikt op training.
 • Wanneer een speler een uitnodiging krijgt om elders een wedstrijd te spelen of trainingen te gaan volgen (testen), heeft deze steeds schriftelijke toelating nodig van VC E. Houtem. Zo niet gaat hij testen op eigen risico en kan VC E. Houtem niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele blessures.
 • Het bestuur verbindt er zich toe om dit intern reglement op de clubsite te plaatsen, zodat dit voor iedereen toegankelijk is.
 • Elke speler is bij overtreding van het reglement onderhevig aan de maatregelen die door het bestuur worden getroffen. 

Tijdens de trainingen

Alle hieronder beschreven gedrags‐ en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij andere afspraken met de trainer en afgevaardigde. Daarenboven kan de trainer nog andere regels opstellen waar hij de spelers van in kennis stelt.

 • Elke afwezigheid tijdens een training wordt zo vroeg mogelijk en uiterlijk 1 uur voor aanvang van de training gemeld aan de trainer. Bij ziekte wordt tevens de periode van afwezigheid vermeld.
 • Elke speler is minimaal 10 minuten voor aanvang van de training volledig in uitrusting aanwezig in de kleedkamer;
 • Spelers die met de wagen worden gebracht, worden afgezet op de parking. Het is niet toegestaan om spelers af te zetten voor de ingang van het hoofdgebouw, of aan de straatkant van het B‐ of C‐terrein;
 • Elke speler groet met een handdruk zijn trainer, afgevaardigde en medespelers. Trainers worden door spelers aangesproken met “Trainer” en niet met hun voornaam.
 • De spelers wachten aangekleed in de kleedkamer tot de trainer hen komt halen. Ondertussen bewaren de spelers de orde en rust in de kleedkamer, er wordt niet gespeeld en men laat geen afval achter. De spelers begeven zich dan gezamenlijk met de trainer rustig naar het oefenveld.
 • De speler houdt te allen tijde zijn bal vast naar en van het oefenveld.
 • Vooraleer de speler het oefenterrein betreedt, controleert hij zijn uitrusting. De uitrusting moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden.
 • Het is verplicht om een lange broek en sweater te dragen bij lagere temperaturen. Het is bovendien verplicht om scheenbeschermers te dragen op training.
 • We betreden geen terrein waar een andere training plaatsvindt. Betreden van het A‐terrein is ten strengste verboden. Het A‐terrein mag niet betreden worden als gemakkelijkste/snelste route naar de kleedkamers. Het A‐terrein is “heilig”.
 • De speler toont volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de training.
 • Spelers die de training blijvend storen worden gesanctioneerd, bepaald door de trainer, die de jeugdverantwoordelijke in kennis stelt, die op zijn beurt de ouders inlicht indien nodig.
 • Wees altijd en overal beleefd! Het gebruik van obscene gebaren en beledigende of racistische taal wordt niet getolereerd en wordt bestraft.
 • Ongecontroleerde agressie tijdens de training kan niet.
 • Materiaal en infrastructuur worden respectvol behandeld! Zo wordt er niet aan de doelen of in de netten gehangen.
 • Vooraleer na een training de kleedkamer te betreden worden de schoenen en de ballen buiten schoongemaakt ( zeker niet onder de douche).
 • Elke speler neemt na de training verplicht een douche ( dit maakt deel uit van een gezonde sportcultuur) en verlaat max. 15 min na de training de kleedkamer. Tot jeugdcategorie U11 worden de spelers hierbij begeleid. Badslippers zijn aan te raden tijdens het douchen, dit omwille van veiligheid en hygiëne.
 • Het reinigen van de kleedkamers gebeurt vanaf de U15 door minimaal 2 spelers, in een beurtrolsysteem.
 • Na een training worden trainingstassen in de kantine achteraan tegen de muur op de daarvoor voorziene plaatsen gezet. Ze worden niet vooraan in de kantine bij de toegangsdeur geplaatst.
 • De speler geeft aan de trainer te kennen als hij de club verlaat.
 • Alle opzettelijk aangebrachte schade (lichamelijke en materiële) wordt steeds door de speler (ouders) vergoed.
 • Spelers die betrapt worden op gebruik van drugs en alcohol, of dealen ervan worden onmiddellijk ontslagen als lid van de club. Ook roken of gebruik van tabak is ten strengste verboden.
 • Het ontvreemden van materiaal van de club of medespelers wordt gesanctioneerd met ontslag als lid van de club.
 • Elke vorm van wangedrag of andere problemen van een jeugdspeler wordt steeds gerapporteerd aan de ouders.

“Toon respect voor iedereen van VC E. Houtem en iedereen waarmee je in contact komt. Van terreinverzorger tot supporter, van tegenstrever tot scheidsrechter”

Tijdens de wedstrijden

 • Als speler ben je het uithangbord en een visitekaartje van VC E. Houtem.
 • Je brengt dan ook de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten.
 • In geval van ernstige tekortkomingen kan de trainer in samenspraak met de jeugdverantwoordelijke en bestuur een sanctie uitspreken. Daarom:
  • Wees overal en altijd beleefd;
  • Behandel medespelers, tegenstrevers en begeleiders met het nodige respect.
  • De scheidsrechter is baas op het terrein en wordt steeds gerespecteerd, zelfs na een slechte wedstrijd. Iedereen maakt fouten.
  • Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en tegenstrever na de wedstrijd, ook na een verliespartij.
 • De meeste leef ‐ en gedragsregels tijdens de trainingen gelden ook op wedstrijddagen.
 • Bij een thuiswedstrijd komen we stipt op het door de trainer aangegeven tijdstip samen in de kleedkamer.
 • Bij een uitwedstrijd worden de verplaatsingen per auto gemaakt. We verzamelen op de parking. Stipt op het afgesproken uur vertrekken de auto's. Wie te laat is zorgt zelf voor zijn verplaatsing. Wie niet tijdig aanwezig kan zijn of de verplaatsing rechtstreeks maakt, waarschuwt steeds de trainer, minstens een half uur op voorhand.
 • Ongewettigd te laat komen voor een wedstrijd betekent dat je bankzitter kan worden of in het ergste geval niet op het wedstrijdblad verschijnt.
 • De trainer zelf staat niet in voor het vervoer van de spelers. Dit is de plicht en de verantwoordelijkheid van de ouders of van de spelers zelf.
 • Vanaf jeugdcategorie U15: Controleer voor het vertrek of je je paspoort op zak hebt. Want geen paspoort betekent niet spelen.
 • Toon je volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens wedstrijden, opwarming en besprekingen.
 • De speler draagt zelf zorg voor zijn wedstrijdkledij.
 • Boven de wedstrijdkousen worden geen anderskleurige kousen of tape gedragen.
 • Zorg voor aangepast schoeisel afhankelijk van de weersomstandigheden.
 • Tot en met U13 is het verplicht om met vaste studs te spelen.
 • Tijdens de wedstrijd is het verboden om sieraden te dragen (horloges, armbanden, ringen, piercings, oorbellen, ...).
 • Na elke wedstrijd nemen alle spelers een douche (dit maakt deel uit van een gezonde sportcultuur). Vermijd nodeloos verkwisten van warm water. Het gebruik van badslippers is aan te raden (veiligheid en hygiëne). Het is verboden schoenen af te wassen onder de douche.
 • Na elke wedstrijd zorgen 2 spelers (vanaf de U15) of de trainer en afgevaardigden voor het poetsen van de kleedkamers.
 • Spelers die door uitzonderlijke omstandigheden onmiddellijk naar huis gaan, nemen eerst afscheid van de trainer en afgevaardigde.
 • Bij een thuiswedstrijd worden de voetbaltassen op de daartoe voorziene plaats gezet achteraan in de kantine. Ze worden niet vooraan in de kantine bij de toegangsdeur geplaatst.

“Winnen is plezant, maar verliezen hoort er ook bij...”

Wat verwachten we van onze trainers?

Sportief

 • Een trainer moet aangesloten zijn bij VC E. Houtem en respecteert de missie, de visie en de reglementen van de club.
 • Bij voorkeur beschikken over een door de KBVB erkend trainersdiploma.
 • De spelers passie bij brengen voor het spel.
 • Tijdig de training starten. De voorbereiding en het klaarzetten van het terrein moeten gebeuren voor het aanvangsuur van de training.
 • De voorbereiding van de training op papier zetten.
 • De opstelling van zijn team bepalen.
 • Bijhouden van de trainingsdeelname van zijn spelersgroep.
 • Bij afgelasting of wijziging van een training of wedstrijd tijdig de spelers en/of ouders verwittigen.
 • WINNEN IS NIET HET BELANGRIJKSTE VOOR DE KINDEREN! Hun grootste motief om aan sport te doen is het feit dat ze daardoor met leeftijdsgenootjes plezier kunnen maken. Vermijd dus negatieve ervaringen. Kinderen geraken hierdoor gespannen, angstig en verliezen hun zelfvertrouwen
 • Geef de kinderen dus een positief zelfbeeld. Ze moeten kunnen omgaan met de realiteit, dus ook met verliezen.
 • Zorg ervoor dat alle jeugdspelers minstens de helft van de wedstrijdminuten spelen, tenzij ze uiteraard geschorst, geblesseerd of afwezig (op training) waren.

Materiaal 

 • Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
 • Zorg dat alle verplaatsbare doelen reglementair verankerd zijn. Een ongeval is snel gebeurd en de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn.
 • Draag zorg voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, kegels, doelen, etc...). Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van alle gebruikte materialen, ook de verplaatsbare doelen worden verwijderd.
 • Doelen hangen aan elkaar vast met een ketting. De trainer die zich het eerst bedient van de doelen maakt deze los en legt de ketting op de daarvoor voorziene en vaste plaats. Voor het C‐terrein is dit aan de uiterste ballenvanger. Voor het B‐terrein is dit in de dug-out van de thuisploeg. Na de laatste training worden de verplaatsbare doelen teruggeplaatst en aan elkaar vastgemaakt met de ketting.
 • Zie erop toe dat de spelers bij een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
 • Houdt toezicht op het zuiver houden van de kleedkamers. Vanaf de U15 wordt een beurtrol opgemaakt voor het poetsen van de kleedkamers. 

 Extrasportief

 • Respecteer alle spelers, afgevaardigden, ouders en bestuursleden.
 • Je vervult een voorbeeldrol. Eventuele boetes opgelegd door de KBVB als gevolg van wangedrag, zijn ten laste van de trainer.
 • Gebruik geen alcohol en tabak gedurende de training en de wedstrijd (het gebruik van beiden is ten strengste verboden in de kleedkamers).
 • Neem deel aan minstens drie activiteiten ingericht door de club, inclusief het jaarlijks clubtornooi. Een actief positieve band met de club is erg belangrijk
 • Rapporteer wangedrag of andere problemen steeds aan de jeugdverantwoordelijke. In samenspraak wordt beslist of de speler gesanctioneerd moet worden en / of de ouders ingelicht worden.
 • Zie er op toe dat er een goede groepssfeer heerst in je ploeg, zowel tussen de spelers als tussen de ouders.
 • Activiteiten en feestjes binnen de ploeg worden steeds eerst besproken met de jeugdverantwoordelijke, zodat deze niet samenvallen met clubactiviteiten of deze kunnen beïnvloeden.
 • Zorg bij aanvang van het seizoen voor 1 afgevaardigde voor je ploeg. 

“Zorg voor een stimulerende teamgeest...”

Wat verwachten we van onze ouders?

Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom op en rond de terreinen en in de kantine van VC E. Houtem.

Wij moedigen deze supporters aan om een aantal afspraken te respecteren:

Algemeen

 • Een positieve belangstelling voor de prestatie van uw zoon/dochter. Deze heeft vooral nood aan steun bij tegenslagen of teleurstellingen.
 • Relativeer goede prestaties. Schat de mogelijkheden van uw kind realistisch in.
 • Sportief gedrag en een gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden. Dit zowel naar uw zoon, medespelers, technische staf als tegenstanders en ouders van tegenstanders toe. Dit bevordert de sfeer onder de ouders en naar de spelersgroep toe.
 • Het betalen van jeugdspelers voor geleverde "prestaties" is verboden.
 • Indien uw kinderen afgehaald moeten worden, graag zo spoedig mogelijk na het einde van de training/wedstrijd.

Wedstrijden/Trainingen

• Scheidsrechters moeten gerespecteerd worden. Eventuele scheidsrechterlijke vergissingen mogen geen aanleiding geven tot scheldpartijen. Ouders die zich hier herhaaldelijk aan bezondigen zullen hierover door de clubverantwoordelijken worden aangesproken. 
• Ouders zijn geen trainers en coaching kan alleen door de door VC E. Houtem aangestelde trainers. 
• Van de ouders wordt verwacht dat ze zorgen voor het vervoer van de spelers. De trainer en afgevaardigden zijn niet verantwoordelijk voor het vervoer. 
• Wie niet naar het verzamelpunt komt en rechtstreeks de verplaatsing naar het veld van de tegenstander maakt, waarschuwt steeds trainer of afgevaardigde. 
• Aan de ouders wordt met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat de spelers tijdig op wedstrijden en trainingen verschijnen. Probeer ook rekening te houden met de data van de wedstrijden en tornooien zodat uw zoon/dochter kan aanwezig zijn. 
• Uw kinderen worden afgezet met de auto op de parking. Uw kinderen worden niet afgezet aan het B‐ of het C‐ terrein, dit omwille van de veiligheid. We verwachten dat uw kinderen vanaf de parking rustig naar de kleedkamers gaan (al dan niet begeleid). 
• Kleedkamers zijn voor alle ouders verboden terrein, zowel op training als op wedstrijd. (voor U6 en U7 is 1 ouder toegelaten per speler na de training of wedstrijd).

Hoe problemen bespreken?

• Ouders die sportieve problemen willen bespreken doen dit op positieve manier bij de verantwoordelijke trainer en/of jeugdverantwoordelijke. 
• Ouders die problemen op organisatorisch en/of bestuurlijk willen bespreken doen dit op een positieve manier bij de jeugdverantwoordelijke en/of het bestuur van VC E. Houtem. 
• Spreek de verantwoordelijke aan op een rustig moment of na een afspraak.

Clubsfeer

• Activiteiten en feestjes binnen de ploeg worden steeds eerst besproken met de jeugdverantwoordelijke, zodat deze niet samenvallen met clubactiviteiten. Hier moet bovendien rekening gehouden worden met de financiële mogelijkheden van alle ouders om op die manier geen kinderen uit te sluiten. 
• Ouders brengen de trainer(s) op de hoogte van belangrijke familiale omstandigheden, problemen op school, eventuele medische dossiers, enz... . Zo kunnen trainers rekening houden met eventueel veranderde situaties. 
• Veel helpende handen bij eetfestijnen, tornooi en thuiswedstrijden verlichten het werk van anderen. Dit versterkt de band tussen ouders, spelers en club.